Konferencja „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”

Z udziałem przeszło 200 gości odbyła się 4 czerwca w Lublinie konferencja regionalna „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”. Jej inicjatoramia organizatorami były firmy KOM-EKO, EKOLAND przy wsparciu firmy Ekorum. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Burmistrz Miasta Kraśnik. Partnerami głównymi konferencji były firmy WENDE Recyclingtech oraz SIGMA oferujące rozwiązanie technologiczne w zakresie przetwarzania odpadów.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących referatów koncentrujących się na próbie zdefiniowania źródeł wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz propozycjach ich optymalizacja w warunkach postępujących zmian prawnych.

Reprezentujący Urząd Marszałkowski dyrektor Janusz Bodziacki przedstawił aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubelskim zwracając uwagę na systematyczny wzrost odbieranych odpadów oraz osiągnięcie na poziomie województwa wymaganych poziomów recyklingu i redukcji masy składowanych odpadów. Grzegorz Uliński, kierownik Wydziału Inspekcji WIOŚ Lublin zwrócił uwagę na zmiany prawne dotyczące funkcjonowania i uprawnień inspekcji ochrony środowiska. Doświadczenia związane z wdrożeniem na terenie Lublina nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów zaprezentowała uczestnikom konferencji dyrektor Marta Smal-Chudzik kierująca Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Wiedzą o aktualnych i planowanych zmianach prawnych mających bezpośredni wpływa na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami dzieliła się z gośćmi konferencji dr hab. Anna Haładyj prof. KUL.

Efekty zmian systemu selektywnej zbiórki odpadów z punktu widzenia przedsiębiorcy przedstawił wiceprezes KOM-EKO Ireneusz Zimoch, wskazując na znaczący wzrost kosztów logistycznych związanych z odbiorem nowych frakcji odpadów oraz konieczność doczyszczania zbieranych selektywnie odpadów wobec wysokich wymogów jakościowych recyklerów. Zwrócił on również uwagę, iż wyższe koszty selektywnej zbiórki nie są kompensowane przez zwiększone przychody od recyklerów, oraz konieczność ponoszenie przez wytwórców opakowań części kosztów zagospodarowania odpadów w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na rosnące koszty funkcjonowania instalacji przetwarzających odpady oraz praktyczne aspekty selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania PSZOK zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu członek zarządu EKOLAND Wojciech Wojtaszek.

W kolejnym referacie reprezentujący firmę proGEO Andrzej Krzyśków zwrócił uwagę, na fakt drastycznego wzrostu cen zagospodarowania frakcji kalorycznych, co spowodowane jest brakiem mocy przerobowych instalacji przy jednoczesnym zakazie składowania odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg. Fakt ten, podobnie jak wzrost kosztów dostosowania instalacji przetwarzających odpady do wymogów BAT, wymogów dot. ochrony ppoż., magazynowania odpadów, monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia roszczeń, wpływa bezpośrednie na wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy i mieszkańców. Próbą odpowiedzi na bolączki w zakresie zagospodarowania frakcji kalorycznej były wystąpienia reprezentującego Cemex Henryka Radelczuka, który zaprezentował m.in. projekt budowy zasilanej fakcją kaloryczną Elektrowni Chełm, oraz Norberta Skibińskiego prezentującego know-how grupy Veolia w zakresie małych ciepłowni dla gmin opalanych paliwem alternatywnym.

Zwieńczeniem udanej konferencji był panel dyskusyjny poświęcony optymalizacji kosztów gospodarowania odpadami z punktu widzenie gmin i przedsiębiorców oraz uzyskaniu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, zagospodarowaniu frakcji kalorycznej oraz implementacji zmian prawnych.

Data dodania: 01-06-2020

ekoAPP – darmowa aplikacja dla lublinian

Tradycyjnie dzień 1 czerwca to czas obdarowywania prezentami naszych najmłodszych. W tym roku grupa...
Data dodania: 27-04-2020

Uruchamiamy PSZOKi

Szanowni Państwo, w porozumieniu z Miastem Kraśnik oraz Gminą Niedrzwica Duża, uruchomione zostały P...
Data dodania: 07-04-2020

Pomagamy w walce z koronawirusem.

W odpowiedzi na apel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku o braku podstawo...